شرکت‌ها برای یافتن مشتریان احتمالی، تبدیل آن‌ها به مشتریان بالفعل و توسعه کسب‌وکار خود، نیازمندِ نیروهای حرفه‌ای در بازاریابی و فروش هستند.

مشتریان امروزی انتظارات زیادی از نیروهای فروش دارند، از قبیلِ دانش و شناخت عمیق از محصول یا خدمت و ارائه ایده‌های جدید به مشتری. به طور کل، خواسته‌ها و انتظارات مشتریان، شرکت‌ها را برای ارائه برنامه‌های آموزشی تشویق می‌کند. از این رو، دال بازار با تیمی متخصص و حرفه‌ای پاسخگوی نیازهای آموزشی شماست.

عنوان دورهسرفصل آموزشی
مبانی مدیریت بازاریابیاصول و مفاهيم اولیه
تحقيقات بازاريابی
فرايند STP
آميخته بازاريابی
مفاهيم اصلی رفتار مصرف‌کننده
مفاهيم اصلی مديريت برند
مفاهيم اصلی مديريت استراتژيک
تدوين و دسته‌بندی انواع استراتژی‌ها
استراتژی‌های بازاريابی بر اساس چرخه عمر بازار
رویکردهای نوین بازاریابیبازاريابی چريکی
بازاريابی حسی-هيجانی
بازاريابی شرکتی
بازاريابی خدمات مالی
بازاريابی ويروسی
بازاريابی رابطه‌ای
بازاريابی اجتماعی
بازاريابی در عصر پست مدرن
بازاريابی دهان به دهان
بازاريابی داده محور
بازاريابی داخلی
بازاريابی مشارکتی
طراحی و توسعه محصول جديد
مديريت و مهندسی فروش
مديريت ارتباط با مشتريان و خدمات پس از فروش
اصول و فنون مذاکره و زبان بدن (نگاه بنيادی)
اصول بازاريابی ديجيتالی
Servqual
مديريت بحران در بازاريابی و فروش
برنامه‌ريزی عملياتی فروش