مشاوره بازاریابی

عملیاتی سازی طرح ها و برنامه های بازاریابی و فروش نیازمند یک فرایند سیستماتیک و مدون می باشد. شرکت مشاوره و تحقیقات بازاریابی دال با توجه به تجربیات گذشته خود مکانیزم و فرایند مشخصی برای ارائه خدمات مشاوره ای به شرکت ها دارد. ما موفق شده ایم با ارائه خدمات مشاوره ای خود  فروش شرکت ها را تا  ۲٫۵ برابر افزایش دهیم.