خلاصه سوابق اجرایی

خدمات شركت دال، در دو زمينه تحقيقات و مشاوره به شركت ها و سازمانها ارائه مي گردد كه خدمات مشاوره اي شركت، بر مبناي تحقيقات بازار صورت مي پذيرد.

خلاصه ركوردهاي شركت دال:

* ۱۷ سال سابقة مشاوره و تحقيقات بازار حرفه اي.

* مشاوره و تحقيقات بازار براي ۱۱۳  شركت توليدي خدماتي در كشور.

* اجراي بيش از  ۶۰۰ طرح تحقيقاتي ميداني و كتابخانه اي.

* مديريت ، جمع آوري و تجزيه و تحليل بيش از ۲۵۷٫۰۰۰  برگ پرسشنامه در سراسر كشور.

* اجراي طرح جامعة آماري TGI در  ۸ شهر كشور با حجم نمونه  ۱۱۰۰خانوار.

طراحي و مهندسي  بيش از ۲۵ نام و علامت تجاري(Brand name) براي محصولات مختلف.

طراحي و مهندسي  بيش از ۷ شعار تبليغاتي براي شركت هاي مختلف.