تحقیقات بازاریابی

از تحقیقات بازاریابی در تعیین سیاست‌های بازاریابی استفاده می‌شود و به این ترتیب از عوامل قابل کنترل و خارج از کنترل بازار به بهترین صورت استفاده می‌شود. در واقع تحقیقات بازار کمکی برای شرکتها است تا خطر اتخاذ تصمیمات اشتباه در آنها کم شود، تصمیم هایی در مورد سیاستهای نام گذاری، برندینگ، طراحی و بسته بندی، قیمت گذاری، شبکه توزیع و فعالیت های تبلیغاتی و بازاریابی و … همگی براساس اطلاعاتی که در تحقیقات بازاریابی بدست می آیند صورت می گیرد.