آشنایی با مدیران

آشنایی با مدیران

علیرضا حاتمی فر علیرضا حاتمی فر مدیرعامل
علیرضا حاتمی فر مدیرعامل جزئیات پروفایل
رها رفیعی تحقیقات بازار
رها رفیعی تحقیقات بازار جزئیات پروفایل
مجتبی حاتمی فر تولید و رسانه
مجتبی حاتمی فر تولید و رسانه جزئیات پروفایل
مزدک پیچاقیان بازاریابی و ارتباطات
مزدک پیچاقیان بازاریابی و ارتباطات جزئیات پروفایل
مهدی فرزین هیئت علمی
مهدی فرزین هیئت علمی جزئیات پروفایل